Типографија

Нашата фонтови имаат главна улога во А1 визуелниот изглед. Тие делуваат како еден вид на ракопис, што открива многу за карактерот на нашата компанија. За да ја направиме комуникацијата на А1 уникатна и независна, ние развивме сопствени корпоративни фонтови.

A1 Serif

Фонтот А1 Serif се издвојува со неговата комапактна форма и оптимална читливост. А1 Serif припаѓа на типографски стил наречен slab-serif.

A1 Sans

А1 Sans е san-serif фонт, развиен за да работи во хармонија со А1 Serif. A1 Sans се користи првенствено за дигитални апликации како што се веб-страници, ТВ и музички платформи и апликации.

A1 Serif се користи за целата печатена комуникација и за наслови во печатен и дигитален облик.

A1 Sans е само за дигитална употреба, оптимизиран за максимална читливост на екраните. А1 Sans никогаш не се користи за печатени материјали.

Насловите се напишани со Bold.

Поднасловите се напишани со Regular.

Body-текстот е напишан со Light или Regular.

A1 Serif

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()

А1 Serif е достапен во три дебелини:

A1 Sans

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()

Достапен во три дебелини:

За ТВ кориснички интерфејси

A1 Serif Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 !@#$%^&*()

A1 Sans Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 !@#$%^&*()

Достапен во три дебелини:

Системски фонт

За интерна употреба и во ситуации кога не може да се користи А1 фонтот (на пр. е-мејл, MS Office документи) како замена може да се користи фонтот Verdana.

Verdana

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 !@#$%^&*()

Регионални модификации

АаБбВв123@!      AaBbČč123@!    АаČčĐđ123@!

А1 фамилијата на фонтови во себе има вградено бугарски, хрватски, словенечки, белоруски, македонски и српски букви.

Бидете креативни и започнете со дизајнирање!